วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างใบเสร็จที่ถูกต้อง

นักศึกษาสามารถดูตัวอย่างใบเสร็จที่ถูกต้องได้จาก4shared ที่เคยแจ้งได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักการดำเนินงานโครงการแต่ละกลุ่มร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จาก 4shared ตามหัวข้อที่เคยแจ้ง) แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ อาจารย์ประจำสาขาทุกท่าน
2. กรรมการอำนวยการ ได้แก่ สมาชิกผู้รับผิดชอบหลักแต่ละโครงการ
3. คณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ สมาชิกผู้รับผิดชอบและเพื่อนทั้ง 32 คนในห้อง โดยกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ตามตัวอย่าง กรรมการอำนวยการ(กลุ่มที่รับผิดชอบ)เป็นผู้กำหนดหน้าที่ที่เหมาะสมให้เพื่อนแต่ละคนตามศักยภาพ
หลังจากส่งร่างคำสั่งแล้ว ให้ติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการส่ง e-office เพื่อให้คณบดีลงนามแต่งตั้งคำสั่งโดยด่วน(อย่างช้าภายในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553) โดยเฉพาะโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจริยธรรม และศึกษาดูงาน ซึ่งมีเวลากระชั้นชิด หลังจากนั้นให้ประกาศแบ่งงาน ประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานก่อนถึงวันจริง โดยให้มีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างเอกสารสำหรับการจัดทำโครงการฯ

ตามที่คณะกรรมการเตรียมฝึกฯ กำหนดให้นักศึกษารับผิดชอบจัดทำโครงการต่างๆ ซึ่งขณะนี้นักศึกษาได้ดำเนินการร่างโครงการเพื่อขออนุมัติในขั้นต้นแล้วนั้น
หากโครงการที่นำเสนอได้รับการพิจารณาอนุมัติ นักศึกษาสามารถดำเนินการต่อไปตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน สาขาวิชาได้แนบตัวอย่างเอกสารต่างๆ ไว้ที่ http://www.4shared.com/document/IWfqOOvf/_online.html
เอกสารที่แนบเพิ่มเติม ได้แก่
-ตัวอย่างรายการเตรียมงานโครงการ
-ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร
-ตัวอย่างคำกล่าวเปิด
-ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน
-ตัวอย่างแบบประเมินผลโครงการ
-ตัวอย่างใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม dowload เอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยสามารถแก้ไข และปรับเปลี่ยนข้อความตามความเหมาะสมของโครงการ

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างโครงการฯ

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการศึกษาดูงาน โครงการอบรม/พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเขียนโครงการนำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ที่อยู่เดียวกับแบบใบลา และหนังสือทาบทามแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กำหนดส่งร่างโครงการฯ ทุกโครงการในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2553 โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่ม upload file ผ่าน www.4shared.com แล้วนำ address ส่งผ่าน blog รายวิชา เพื่อความสะดวกในการติดตามโครงการต่อไป

แบบใบลา

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ได้ ให้นักศึกษาดาวน์โหลด file ได้ที่ http://www.4shared.com/account/dir/9zpfk_FY/sharing.html?rnd=65 เพื่อแก้ไขเอกสาร และ print out และนำส่งในกล่องหน้าห้องพัก อ.ชิตสุภางค์ อังสวานนท์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกข้อมูลต่อไป

กำหนดการอบรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์งานทางวัฒนธรรมด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

กำหนดให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์งานทางวัฒนธรรมด้วยโปรแกรม Adobe Indesign ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 35 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.
เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม
1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและระบุชื่อผู้รับผิดชอบนำส่งผ่าน blog ในช่องแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้
- ฝ่ายรับลงทะเบียน
- ปฏิคม(ดูแลวิทยากร)
- โสตทัศนูปกรณ์ (บันทึกภาพนิ่ง-วิดีโอ)
- ประชาสัมพันธ์ (ส่งข่าวประชาสัมพันธ์หลังเสร็จสิ้นงาน 1 วัน ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1)ข่าวแก้วเจ้าจอม 2) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสู่ website คณะฯ 3) ผู้ดูแล website ของสาขาวิชา(ส่งผ่านนักศึกษาช่วยงานของสาขาวิชา)
- ฝ่ายประเมินผล
- ตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากรหลังเสร็จสิ้นการอบรม
- ฝ่ายจัดทำรายงานสรุปการอบรม
- อื่นๆ
2. นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมทุกคนตามเวลาที่กำหนด หากมาสายถือว่าขาดการอบรมและยินยอมให้ตัดคะแนนตามสัดส่วน ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ขอให้ส่งใบลาตามแบบฟอร์มดังแจ้งแล้ว หลังจากกรอกรายละเอียดแล้วกำหนดให้ print out เพื่อลงชื่อ และนำส่งเป็นเอกสารลงกล่องหน้าห้องอาจารย์ชิตสุภางค์ อังสวานนท์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป
3. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจากการจัดอบรม สาขาวิชาจึงจัดให้ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมร่วมจำนวน 15 คน
4. การแต่งกายในการเข้ารับการอบรม อนุญาตให้สวมชุดไปรเวทที่สุภาพเท่านั้น ผู้ที่แต่งตัวไม่สุภาพไม่ให้เกียรติสถานที่และวิทยากร ไม่อนุญาตให้เข้าห้องอบรม

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนต้องให้เกียรติตนเอง สาขาวิชาฯ มหาวิทยาลัย และวิทยากร ด้วยการเข้ารับการอบรมอย่างตั้งใจ หากบุคคลใดเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายนี้ จะต้องได้รับการสอบสวนจากคณะกรรมการฯ หรือตัวแทนเพื่อลงโทษตามกติกาของโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การส่งหนังสือทาบทามแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กำหนดให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2/2553 โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. หาข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความสนใจของตนเอง โดยแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาเลือกจะต้องมีลักษณะการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม และนักศึกษามีศักยภาพที่เหมาะสมกับแหล่งฝึกฯ นั้น
2. ติดต่อแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยวาจาจากเจ้าหน้าที่ระดับต้น/ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่สนใจ
3. แจ้งแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ อ.ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา และเรียนปรึกษาอาจารย์เบื้องต้น
4. ดาวน์โหลด file แบบฟอร์มหนังสือทาบทามแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ www.4shared.com/document/IWfqOOvf/_online.html
5. แก้ไขข้อความเฉพาะข้อความที่ต้องแก้ไข(อักษรสีแดง)
6. upload file หลังแก้ไขไปไว้ที่ www.4shared.com (ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้ด้วยตนเอง) พร้อม copy address มาวางไว้ที่หน้า blog เพื่อให้อาจารย์ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา download เพื่อดำเนินการต่อ โดยไม่จำเป็นต้องส่ง e-mail ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลเป็นที่เปิดเผยและง่ายต่อการติดตามจากคณะกรรมการเตรียมฝึกฯ
7. ระยะเวลาดำเนินการ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
คณะกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ